Robokon

Cast:

Masami Nagasawa

Shun Oguri

Takashi Tsukamoto

Atsushi Ito

Kazuma Suzuki

 

Subtitle Versi 2 CD

Download Subtitle: Robokon (Robot Contest) [Indonesian Subtitle]

Subtitle Versi Single File

Download Subtitle: Robokon (Robot Contest) [Indonesian Subtitle]

Iklan